Archana Vaidya-Narwade's Posts

भास

आठवनी ने तुझ्या जीव तळमळतो माझा, माझ्या प्रतेक श्वासा त भास आहे तुझा… »