ਏ ਝੂਠ

ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਮਾਣ

ਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਟ ਪਛਾਣ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ

ਝੂਠ ਨਾ ਕਮਾਨ

Related Articles

ਉਹ ਦਿਨ

ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਗਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ  ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਸਭ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ…

Responses

New Report

Close