ਤਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਮਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਸਦਾ ਨਿਭਨ ਸਾਹਾ ਤਾਈ

ਤਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾ ਵਿਖਾਈ

Related Articles

Responses

+

New Report

Close